Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

2. Definíciók

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

3.1. Az Örökös Stúdió Kft. ügyféllevelezése.

3.2. Egyéb adatkezelések

4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

5. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

6. Jogorvoslati lehetőségek

1. Bevezetés

Az Örökös Stúdió Kft. (2300 Ráckeve, Berkenye u. 46., a továbbiakban Örökös Stúdió

Kft. szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi

közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a

jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Örökös

Stúdió Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan

elérhetők a www.igyteddra/adatvédelem címen.

Az Örökös Stúdió Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben

felhasználóknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű,

kérjük, írja meg (igyteddra@gmail.com) nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Örökös Stúdió Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében,

kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A

Az Örökös Stúdió Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan

biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Örökös Stúdió Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az

elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos

jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes

korlátairól (Grt.).

2. Definíciók

2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül

vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy

szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó

következtetés;

2.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó

személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;

2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket

meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet

vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,

tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok

további felhasználásának megakadályozása, fénykép, hang vagy képfelvétel készítése, valamint

a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.ujj-,vagy tenyérnyomat, DNSminta,

íriszkép) rögzítése;

2.6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé

tétele;

2.7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé

nem lehetséges;

2.9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján beleértve a jogszabály rendelkezése

alapján kötött szerződést is az adatok feldolgozását végzi.

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az Örökös Stúdió Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását

jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk az Örökös

Stúdió Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják

meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.1. Az Örökös Stúdió Kft. ügyféllevelezése

Amennyiben a játék során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott

elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az Örökös Stúdió Kft. a beérkezett e-maileket a küldő nevével és email címével, valamint más,

önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével

törli.

3.2. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési

hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Örökös Stúdió Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés

céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Örökös Stúdió Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén,

adatfeldolgozójánál, valamint a 23 VNet Kft , hostit.hu (2040 Budaörs, Edison u. 4. ) elhelyezett

szerverein találhatók meg.

Az Örökös Stúdió Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott

informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Örökös Stúdió Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,

valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából

fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Örökös Stúdió Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok

védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve,

ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez

rendelhetők.

Az Örökös Stúdió Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési

és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az

adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Örökös Stúdió Kft. az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és

teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van

rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel

kapcsolatos eszközök.

Az Örökös Stúdió Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a

számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a

számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások

ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal

gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek,

protokolltól (email, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel

szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ

felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő

megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében,

hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden

biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott

óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

5. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Budai Gergely Ádám

Cégnév: Örökös Stúdió Kft.

Székhely: 2300 Ráckeve, Berkenye u. 46.

Telephely: 2300 Ráckeve, Berkenye u. 46.

Adószám: 32329368-2-13

A honlap tárhelyét biztosítja: 23 VNet Kft ,

Székhely: 2040 Budaörs, Edison u. 4.

6. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes

adatainak helyesbítését, illetve a kötelező adatkezelések kivételével törlését vagy zárolását az

adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére Budai Gergely Ádám, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa

kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról

és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,

legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére

írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben

azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Egyéb esetekben Budai Gergely Ádám költségtérítést állapít meg.

Helyesbítés joga:

Budai Gergely Ádám a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a

valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Zárolás és megjelölés:

Budai Gergely Ádám zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos

érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési

cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Budai Gergely Ádám megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak

helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága

nem állapítható meg egyértelműen.

Törléshez való jog:

Budai Gergely Ádám a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a

kezelt adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható feltéve,

hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának

törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság elrendelte.

Eljárási szabályok:

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő

rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti

igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Budai Gergely Ádám a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az

érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára

továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos

érdekét nem sérti.

Tiltakozás joga:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi

kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás

vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Budai Gergely Ádám a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,

de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és

döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának

megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és

adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak

alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes

adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése

érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen annak

közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Budai Gergely Ádám az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte

el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a

tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Kártérítés és sérelemdíj:

Budai Gergely Ádám az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság

követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi

jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (új Ptk. 2:52. §) követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan

ok idézte elő.

Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár

a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy

súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Panasz az adatvédelmi auditornál:

Amennyiben Budai Gergely Ádám adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon

adatvédelmi auditorunkhoz: igyteddra@gmail.com

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az

ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +361 391 1410

Fax: +361 391 1410

Email:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu